Drobečková navigace

Úvod >

Základní škola

Zřizovatel

Zřizovací listinou, která nabyla platnosti 30.3. 2003, přešla naše škola do právní subjektivity a změnila se v příspěvkovou organizaci.

Název zřizovatele: Obec Kobeřice

Adresa zřizovatele: Hlučínská 888, Kobeřice

Kontakt: tel. 553 777 201

www.koberice.cz

Školská rada

Rada obce Kobeřice zřídila svým usnesením č. 18/2005 ze dne 19. 10. 2005 školskou radu při Základní škole a mateřské škole Kobeřice, okres Opava, příspěvkové organizaci.

Školská rada má 9 členů a ve své činnosti se řídí ustanovením § 167 a § 168, odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon). Funkční období školské rady je tři roky.

Složení školské rady

  • Za zřizovatele: Pavel Drastík, Ing. Lukáš Kubný, Ing. Tomáš Kubný
  • Za zákonné zástupce žáků: Mgr. Lenka Zavodančíková, Ing. Ladislav Laburda, Marcel Herich
  • Za pedagogické pracovníky: Mgr. Hana Nevřelová, Mgr. Jiří Lasák, Lenka Barancová

Zpráva o činnosti ŠR 2015 - 2018

ZŠ a MŠ Kobeřice je školské zařízení s 54 zaměstnanci a sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu.

Škola v Kobeřicích sídlí v areálu tvořeném pěti pavilony na severozápadním okraji obce a ve starší budově ve středu obce je umístěno elokované pracoviště části mateřské školy.

Školní budovy obklopuje nově zrevitalizovaný sportovní areál a školní pozemek. Venkovní sportoviště slouží jak výuce, tak i pro zájmovou činnost dětí a dospělých. Také tělocvičnu využívají zájemci z řad občanů po celé zimní období. Její současný stav je však nevyhovující, částečně prošla rekonstrukcí, ale čekáme na dostavbu nové sportovní haly. Součástí školy je školní družina, školní jídelna a mateřská škola.

Školní družina

Školní družina má dvě oddělení. Činnost je zaměřena na rekreační, odpočinkovou, sebevzdělávací a zájmovou oblast. Školní klub je zaměřen na činnost dopravní, výtvarnou a výuku hry na flétnu. Prostorové podmínky pro práci ŠD i ŠK jsou výborné. Děti mají k dispozici velkou hernu, malou tělocvičnu, učebnu výtvarné výchovy, cvičnou kuchyni a venkovní areál školy. Vychovatelky připravují pestrý program: Pasování prvňáčků, Caruso-show, Drakiádu, Maškarní ples, výrobu adventní věnců, zdobení perníčků a kraslic, Mikulášskou nadílku, filmová představení ve Štěpánkovicích, sběr papíru, besídky ke Dni matek, nocování ve ŠD,…)

Mateřská škola

Mateřská škola má pět tříd. Je umístěna ve dvou budovách. Jedna budova je elokované pracoviště v centru obce. MŠ je od roku 1997 zapojena do celostátního projektu škol podporujících zdraví.

Školní jídelna

Školní jídelna zajišťuje v hlavní činnosti celodenní stravování dětí MŠ v Kobeřicích, ZŠ v Kobeřicích, zaměstnanců organizace ZŠ a MŠ Kobeřice a. V doplňkové činnosti školní jídelna vyvařuje obědy důchodcům.

Materiálně - technické podmínky školy

Škola byla postavena v roce 1966. Od roku 1999 došlo postupně k rozsáhlejší rekonstrukci budov školy: rozvody vody, nové sedlové střechy, opravy fasády, nová sociální zařízení, instalovaly se žaluzie do všech oken situovaných na východ a jih, postupně byla obnovena zastaralá osvětlovací tělesa. V roce 2002 se důkladně přebudovala školní kuchyně. V roce 2006 byl slavnostně otevřen nový vstupní vestibul. V roce 2007 byla rekonstruována hygienická zařízení v obou budovách MŠ. V roce 2008 proběhly na naší škole dva projekty financované ze zdrojů EU.Prvním realizovaným projektem byla Regenerace školy a druhým projektem byla Revitalizace školního sportovního areálu. V letech 2009 – 2010 byly zmodernizovány multimediální učebny pro nižší stupeň a družinu (byla vyměněna podlahová krytina, nový školní nábytek, byla zavedena interaktivní elektrotechnika), dále byly zmodernizovány šatny pro žáky 5. - 9. ročníku (šatní boxy byly nahrazeny šatními skříňkami). Z projektu EU peníze školám bylo ve školním roce 2010 – 2011 zmodernizováno šest tříd (zavedena interaktivní elektrotechnika) a počítačová učebna. Zároveň byl zaveden do všech tříd internet.

Osmnáct kmenových tříd doplňují odborné pracovny a kabinety se sbírkami různé technické úrovně. Máme snahu učební pomůcky neustále obnovovat, avšak záleží na aktuálních finančních možnostech. Kromě kmenových tříd, využíváme celkem 27 učeben, z toho 12 odborných učeben. Odborné učebny: Zeměpis – dějepis (interaktivní tabule), Chemie – přírodopis – fyzika (interaktivní tabule), Výtvarná výchova, Jazyková učebna 2 x (interaktivní tabule), Multimediální učebna pro NS (interaktivní tabule), Náhradní učebna pro Tv. Nově je vybavena pracovna Hudební výchovy, která slouží spolu se dvěma dalšími učebnami také pro výuku hry na hudební nástroje jako pobočka ZUŠ v Kravařích - učí se zde asi 40 žáků. Pěkné a solidně vybavené jsou učebny pro výuku pracovních činností - Školní dílna a Cvičná kuchyně. Využíváme učebny Informatiky. V učebně byla provedena rekonstrukce tak, že úpravou pracovních míst se podařilo zvětšit její kapacitu a byla doplněna o další PC a dataprojektor (22 počítačů). V současné době je vybaveno šest učeben a osm kmenových tříd interaktivní technikou. Tím se postupně zkvalitnila výuka komunikačních technologií. I v příštích letech budeme usilovat o zakoupení dalších tabulí, neboť výuku s interaktivní tabulí považujeme za velmi zajímavou, jak pro žáky, tak pro učitele.

Ve škole máme zaveden pitný režim, pro všechny zájemce objednáváme školní mléko. Pracovní prostředí je udržováno v čistotě a neustále se snažíme zvyšovat jeho estetičnost a technickou úroveň (nové přístroje, úpravy nábytku, nová kuchyňka pro zaměstnance.

Vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZSAMS KOB/241 – 07, 1.9. 2007

Vzdělávací program je zaměřen na všechny děti, a navíc nabízíme doplňující programy pro děti se zdravotními a vývojovými problémy. Žáci 7.-9.ročníku si vybírají volitelné předměty: informatika, sportovní hry, konverzace v Aj , Cvičení v Čj, technické praktikum. Rodinnou výchovu a občanskou nauku vyučujeme jako integrovaný předmět (v 6. a 7.ročníku - Rv a v 8. a 9. ročníku-On). Děti s vadným držením těla navštěvují zdravotní Tv, kde absolvují hlavně tzv. přímivá cvičení. Žáci s vadnou výslovností navštěvují logopedickou péči. Talentovaným žákům se vyučující věnují a zapojují je do práce nad rámec běžného vyučování. Žáci mají možnost uplatnit své znalosti a dovednosti v olympiádách (dějepisné, zeměpisné, matematické, jazykové,..) a soutěžích (sportovní, recitační, pěvecké,..). Zaostávajícím dětem jsou průběžně poskytovány individuální konzultace a umožněn jiný styl práce. Žákům, u nichž byla odborným pracovištěm PPP diagnostikována specifická vývojová porucha učení je věnována vyučujícími zvláštní pozornost.

Děti 2.- 4. ročníku tradičně navštěvují kurzy plavání v plavecké škole. Pochodová cvičení, která tradičně zařazujeme do výuky, mají zaměření na poznání místa ve kterém žijeme (ekologicky, historicky, ...).

Žáci 4. ročníku absolvují dopravní kurz.

Žáci 6. ročníku se zúčastňují adaptačního pobytu, který je odborně veden psycholožkou. Každá třída se svou třídní učitelkou stráví dva dny na chatě nedaleko Úvalna, kde společnými aktivitami navazují a prohlubují vzájemné vztahy v rámci kolektivů.

Pro žáky 7. ročníku každoročně uskutečňujeme lyžařský výcvik. LVZ již několik let pořádáme na Pradědu.

Školní výlet žáků 8. tříd je zaměřen na prevenci negativních jevů.

Údaje o prevenci sociálně - patologických jevů

Ve škole je pověřena jedna pedagogická pracovnice funkcí metodika sociálně – patologických jevů, která koordinuje plnění plánu školní preventivní strategie. V případě potřeby spolupracuje s třídními učiteli, ředitelem školy, výchovnou poradkyní, rodiči, popř. s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Opavě.

Škola je zapojena do rozvojového programu „Strategie prevence - program pro školy“. Tento jsme upravili na naše podmínky. Problematika prevence proti negativním jevům je včleněna do výuky Rv, On, Př, Prv a dalších předmětů. Denně pracují TU se svou třídou, výborně se osvědčila také „schránka důvěry“. Žáci mají možnost vyjádřit se k problémům, které je tíží a pověřený pedagog se jejich problémy zabývá. Tuto praxi zachováme i do budoucna. Pro prevenci negativních jevů využíváme ve škole také zájmové kroužky, možnosti sportování, hry na hudební nástroje, možnosti zpívat ve dvou pěveckých sborech a v chrámových sborech, žáci mohou navštěvovat ŠD a ŠK.

Na škole pracuje zkušená výchovná poradkyně, spolupracuje s třídními učiteli, s dyslektickými asistenty a pomáhá při sestavování individuálních výukových programů pro integrované žáky, zajišťuje kontrolní vyšetření dětí v PPP a SPC v Opavě. Spolupracuje také s výchovnými poradci středních škol a s ÚP. Navíc pracuje v kabinetu výchovného poradenství jako regionální metodik.

Projekty

Projekt Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady ve školských zařízení v České republice. Projekt probíhá v průběhu celého školního roku.

Zájmová činnost

Ve školním roce 2022 – 2023 mohou žáci navštěvovat tyto zájmové útvary:

Legohraní (pátek: žáci 5.-7. roč.)

Pěvecký sbor Bosanova (pondělí: 3.-9. roč.)

Cvičení z ČJ (pondělí: 9.A, úterý: 9.B)

Cvičení z matematiky (úterý: 9.A, čtvrtek: 9.B)

Šikovné ruce (čtvrtek: 5.-7. roč.)

Florbal (pátek: 4.-5. roč., pátek: 6.-9. roč.)

Volejbal (středa: 6.-9. roč.)

Keramika (čtvrtek: ŠD)

Kytara (úterý: 6.-8. roč., čtvrtek: 5.A)

Angličtina (středa: 1. roč. - od 2. pololetí)